top of page
1.png
1.png

:: Welcome ::

  • ข่าว/ประชาสัมพันธ์

PR  รับนักเรียน 2566.png
ประกาศผลการเรียน 12564.png
38239.jpg
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง 2/2565
  • ผลคะแนน O-NET โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

1(1).png
2(1).png
>> เรื่อง : คะแนนเฉลี่ย O-NET แบบเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 2563 และ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
>> เรื่อง : คะแนนเฉลี่ย O-NET แบบเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 2563 และ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
3.png
4.png
>> เรื่อง : คะแนนเฉลี่ย O-NET แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
>> เรื่อง : คะแนนเฉลี่ย O-NET แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

มุมพักผ่อน

bottom of page