top of page

:: Welcome ::

  • ข่าว/ประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง.png
>> เรื่อง : ตารางเช็คการมาเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (พบกันใหม่ในภาคเรียนที่ 2)

: ขอเลขเกียรติบัตรออนไลน์

: แบบบันทึกการจัดสอนแทน (ตาราง)

: แบบฟอร์มขอเวลาเรียนของนักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรม

: แบบฟอร์มรายงานการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

: บันทึกข้อความ ขออนุญาตแลกเปลี่ยนคาบสอน

: บันทึกข้อความแบบเปล่า

: บันทึกข้อความไปราชการ  และคำสั่ง ไปราชการ

: บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ลงนามเกียรติบัตร

: แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

: บัญชี รับ ส่ง กระดาษคำตอบ กลางภาคและปลายภาค

: บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน

: หนังสือขอขอบคุณ

: มุมกระดาษ จ.ส.

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง.png

: บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการสอน

: แบบฟอร์ม - 

O14 คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ 2566 jpg
O15 คู่มือการให้บริการงานวิชาการ 2566.jpg
PR ปลายภาค1-66
  • ผลคะแนน O-NET โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

label Onet จ.ส..png
bottom of page